Ръководител проекти

Банка ДСК ЕАД - гр.София, България

Описание и изисквания

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Ръководител проекти в Дирекция „Управление на проекти и доставчици" към Управление „Информационна трансформация“, Централно управление, гр. София

 

 

Основни задължения:

 • Ръководи цялостния процес по иницииране и реализацията на проекти в Банка ДСК.

 • Следи за навременното изпълнение на задачите по проекти, както свежда до знанието на ръководството в случай на изместване на планираните срокове.

 • Отговаря за планирането на ресурсите и бюджетите.

 • Управлява хора и ресурсите, заделени за проекта.

 • Отговаря за комуникацията с външни и вътрешни доставчици и заявителите.

 • Отговаря за качеството на документацията на проекта – изясняване на бизнес и функционални спецификации и др.

 • Участва в дейностите по анализ на бизнес изисквания за осигуряване на необходимата функционалност.

 • Следи за изпълнението на задачите, поръчките и плащанията по проектите.

 • Подготвя различни видове докладни, заповеди и отчети свързани с различните елементи на проекта.

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше (техническо или икономическо);

 • Отлично владеене на английски език;

 • Отлични комуникационни умения;

 • Опит в управление на ИТ Проекти;

 • Добро практическо познаване на ИТ процеси, методологии за управление на ИТ проекти. Участие в Професионални обучения за ръководене на проекти ще се счита за предимство;

 • Умения за управление работа и управление на екипи;

 • Умения за справяне с проблеми и управление на времето;

 • Умения за работа под напрежение;

 • Професионален опит: предимство е трудов стаж в ИКТ сферата, включително анализ, тестване и разработка на функционалности като част от целия жизнен цикъл на процеса по разработване на нови продукти и услуги;

 • Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, MS Project, Outlook).

 

 

Банка ДСК предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;

 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

 

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;

 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

 

Документите изпращайте в срок до: 10.02.2019 г. на e-mail: Daniela.Ulyamova@dskbank.bg

 

 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 

 

„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

 

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

 

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Информация за обявата
 • Организация
 • Банка ДСК ЕАД
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
 • Статистики
 • Дата: 10 Януари 2019
  Видяна: 305Виж всички 6 обяви на компанията