Експерт

Банка ДСК ЕАД - гр.София, България

Описание и изисквания

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Експерт в Дирекция „Електронни канали”, Управление „Банкови операции”

в Централно управление, гр. София

 

 

Основни задължения:

 • Участва в съставянето на процедурите и изискванията за експлоатация на разработените електронни канали за дистрибуция.

 • Консултира и оказва методическа помощ при възникнали проблеми при клиенти, ползващи услугите на електронните канали.

 • Обработва подаваните по електронен път клиентски нареждания, оторизира плащания, следи за осигуряване на необходимите документи и декларации.

 • Следи за правомерността на предоставения достъп до електронните канали както и оторизира достъпа съгласно действащи процедури.

 • Осъществява комуникация с клонове по оперативна работа и възниквалите проблеми, свързани с дейността на дирекцията.

   

  Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;

 • Образователно-квалификационна степен – магистър, специалности свързани с икономика, обработка на икономическата информация, информатика, второ висше юридическо образование е предимство;

 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж свързан с функционалните задължения;

 • Да има теоретични и практически познания в областта на банково дело и електронно банкиране;

 • Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Валутен закон, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Национални счетоводни стандарти;

 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013/2016 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc.);

 • Ползване на английски език;

 • Да притежава психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации, аналитично мислене, комуникативност, умение за работа в екип.

   

  Банка ДСК предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;

 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

   

  Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;

 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.

   

  Документите изпращайте в срок до: 08/02/2019 г. на e-mail: ebank@dskbank.bg

   

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

  „Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

   

  Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица

   

  във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

   

  Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Информация за обявата
 • Организация
 • Банка ДСК ЕАД
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
 • Статистики
 • Дата: 08 Януари 2019
  Видяна: 486Виж всички 6 обяви на компанията