ЕКСПЕРТ, БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Банка ДСК ЕАД - гр.София, България

Описание и изисквания

БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ЕКСПЕРТ, БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

за Дирекция „Продажби и управление на клоновата мрежа“ към Управление „Продажби и партньорски взаимоотношения“ в Централно Управление на Банка ДСК, гр. София

 

Основни задължения:

 • Участва в моделирането и контрола на продажбения процес и поведението на продажбения състав в клоновата мрежа за постигане на максимални резултати и високо качество на обслужване на клиентите, съгласно приетите стандарти от Банка ДСК;

 • Участва в организирането на процеса по методологическо подпомагане на служителите от клоновата мрежа и техните мениджъри в продажбите в банкиране на дребно, чрез организиране на обучения и/или наставничество на работното им място;

 • Участва в планирането и провеждането на продажбени кампании в клоновата мрежа и в разработването на продажбени наръчници и помощни материали за подпомагане на продажбената дейност на служителите в клоновата мрежа;

 • Участва в разработването на схеми и процедури, свързани с организацията на дейността по предлагане на банкови и небанкови продукти и услуги;

 • Участва в действията по подпомагане на мениджърите на поделения в продажбения процес, включително в подготовката, оферирането и организирането на посещения/презентации пред клиенти;

 • Извършва посещения при клиенти и участва в изложения, маркетингови инициативи и презентации на Банката;

 • Предлага решения за подобряване на продажбената дейност в сегмент „Банкиране на дребно“;

 • Участва в процеса на комуникация между Централно управление на банката и клоновата мрежа.

   

  Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше икономическо;

 • Образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

 • Професионален опит: минимум 1 (една) година трудов стаж в банкова или финансова институция;

 • Теоретични и практически познания в областта на продажбите;

 • Теоретични познания и практически умения в областта на провеждането на обучение на служители с използване на съвременни форми и информационно-комуникационни технически средства;

 • Умения за изготвяне на презентации и представянето им пред аудитория;

 • Умения за работа с отчети и представянето им във вид удобен за презентиране;

 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Think Cell, Outlook);

 • Английски език;

 • Добра комуникативност и умения за работа в екип;

 • Способност за своевременно вземане на решения в рамките на компетенциите, устойчивост на стрес и умствено напрежение;

 • Инициативност;

 • Спазване на срокове и поемане на отговорност.

   

  Банка ДСК предлага:

 • Работно място във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

 • При добро представяне, ефективност при изпълнение на поставените задачи и проявена креативност - възможност за кариерно развитие;

 • Конкурентно заплащане.

   

   

   

  Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;

 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

   

   

  Документите изпращайте в срок до: 21 януари 2019 г. на e-mail: Temenuzhka.matova@dskbank.bg

   

   

  Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

   

   

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

  „Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

   

  Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

   

  Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Информация за обявата
 • Организация
 • Банка ДСК ЕАД
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
 • Статистики
 • Дата: 07 Декември 2018
  Видяна: 124