Експерт – по заместване

Банка ДСК ЕАД - гр.София, България

Описание и изисквания

БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Експерт – по заместване

в Отдел „Мидъл офис и контрол на Управление Трежъри и капиталови пазари" към Дирекция „Управление на активите и пасивите“ в Централно управление, гр. София

 

 

Основни задължения:

 

 • Изготвя ежедневен отчет за резултатите от търговия и продажби на Управление „Трежъри и капиталови пазари“ съгласно одобрена вътрешна методика.

 • Отговаря за администрацията на фронт-офис системата за поддържане на позициите.

 • Извършва периодична преоценка на финансови инструменти за нуждите на финансовите отчети.

 • Подава пазарна информация (валутни курсове, лихвени индекси и др.) към различни звена в Банката.

 • Поддържа актуални използваните методики и процедури във връзка с дейността на отдела.

 • Съдейства за въвеждането на нови продукти за търговия.

   

  Изисквания за заемане на длъжността:

   

 • Образование – Висше.

 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело, финансите, инвестиционни услуги.

 • Теоретични и практически познания в областта на оценката на финансови инструменти.

 • Притежаването на професионални сертификати като CFA и FRM се счита за предимство.

 • Работа с Reuters, Bloomberg и фронт офис системата Kondor+ се счита за предимство.

 • Да има отлична компютърна грамотност – MS Office.

 • Да владее английски език.

 • Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

   

  Банка ДСК предлага:

   

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара.

 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

   

  Необходими документи за кандидатстване:

   

 • Мотивационно писмо.

 • Професионална автобиография /CV/ на английски език.

   

  Документите изпращайте в срок до: 7 Декември 2018 г. на e-mail: Plamen.Dimitrov@dskbank.bg

   

  Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

   

   

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

   

   

   

   

  „Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

   

  Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС)

  2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

   

  Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Информация за обявата
 • Организация
 • Банка ДСК ЕАД
 • Образование
 • Висше
 • Език
 • Английски
 • Статистики
 • Дата: 15 Ноември 2018
  Видяна: 338