Старши експерт-Архитектура и градоустройство

СО - район Овча купел - гр.София, България
700 - 1000 лв. на месец

Описание и изисквания


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

 

София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В

тел. ц. 02/955 - 44 - 62; тел. 02/855 - 61 - 61; факс 02/955 - 95 - 68

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10a от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РОК18 – РД09 – 335/13.11.2018 г. на Кмета на СО-район „Овча купел”

 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

 

1. За длъжността Старши експерт „Архитектура и градоустройство” на СО - район  „Овча Купел”.

2. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:

-   Образование - висше;

-   Област на висше образование – специалност „Архитектура”

-   Минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;

-   Минимален професионален опит – 1 година;

-   Вид правоотношение – служебно.

3. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

  - Компютърна грамотност;

   - Познания в областта на местното самоуправление и местната   администрация;

   - Познаване на всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., относно устройство на територията.

  - Да притежава пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването и.

 

4.               Конкурсът ще се проведе на два етапа:

-                                         Първи етап - Решаване на тест;

-                                         Втори етап - Интервю-събеседване.

5.               Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС/;

-  Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;

          - Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

          - Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

          - Копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владение на език; преминати обучения и др.

 

6.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Изпълнява функции и задачи по Закона за устройство на територията. Дейности по устройствено планиране, проектиране и контрол на строителството. Съгласува устройствени и инвестеционни проекти, дава становища, предлага решения по различни казуси, участва в комисии, изпълнява възложени задачи от Кмет и Главен архитект на района, замества Главния архитект на района при необходимост.

7. Размер на основната заплатата: от 700 лв. до 1000 лв.

8. Документи за участие в конкурса се подават до 14 /четиринадесет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ", № 136 В - сградата на СО - район “Овча купел”; ет. 1 – ДЕЛОВОДСТВО, на гише № 2 и гише № 3 от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълнощно/.

 

 

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” :                       П

 

/ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/Информация за обявата
  • Организация
  • СО - район Овча купел
  • Образование
  • Висше
  • Месечна заплата
  • 700 лв. - 1000 лв.
  • Статистики
  • Дата: 05 Декември 2018
    Видяна: 687